Pracuj z nami

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2019

Niniejszym informujemy o zmianie terminu składania ofert na usługę doradczą związaną ze sprzedażą usługi internetowej (serwisu SatAgro) na rynku USA.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 30/06/2019 do godz. 15:00 CET.

W konsekwencji zmianie ulega również termin rozpoczęcia realizacji usługi, który został wyznaczony na dzień 01/07/2019.

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie PDF


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019

SatAgro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Polska (NIP: 7010639032) zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą związaną ze sprzedażą usługi internetowej (serwisu SatAgro) na rynku USA, obejmującą w szczególności:

  • doradztwo zmierzające do przystosowania wzoru umowy sprzedaży i innych dokumentów związanych ze sprzedażą usługi na rynku docelowym,
  • doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej na rynku docelowym, w tym doradztwo w zakresie rejestracji nazwy i logotypu serwisu SatAgro,
  • doradztwo związane z zakupem własności niematerialnych i prawnych na rynku docelowym,
  • doradztwo związane z projektowaniem ulotek, plakatów i katalogów reklamowych dotyczących serwisu SatAgro.

Wymagania wobec oferentów:

  • Oferent powinien prowadzić działalność na rynku docelowym od co najmniej 5 lat.
  • Skład zespołu odpowiedzialnego za realizację usługi doradczej powinien liczyć co najmniej dwóch ekspertów, którzy powinni płynnie władać językiem angielskim, a przynajmniej jeden ekspert dodatkowo powinien władać językiem polskim.
  • W trakcie realizacji usługi powinny odbywać się sesje konsultacyjne, których łączny czas trwania powinien być nie krótszy niż 30 godzin.
  • W trakcie realizacji usługi powinny odbyć się minimum 2 spotkania konsultacyjne na terenie Polski, z których każde powinno trwać nie mniej niż 4 godziny.
  • Oferent na zakończenie realizacji usługi powinien opracować, a następnie dostarczyć zamawiającemu w formie elektronicznej dokument zawierający najważniejsze wnioski z udzielanych porad.

Okres realizacji usługi:
20/06/2019 – 30/08/2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
biuro@satagro.pl

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Joanna Mączyńska

Termin składania ofert:
15/06/2019 12:00

Działanie realizowane w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: PMT/0059/1N/2018.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UG-PMT/0059/1N/2018-USA

Całkowita wartość projektu 200 000.00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej 90 000.00 PLN

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie PDF


Przedstawiciele handlowi

Zapraszamy do współpracy firmy o profilu komplementarnym do naszego (rolnictwo precyzyjne, kompleksowa obsługa gospodarstw), które są zainteresowane pośrednictwem w sprzedaży naszych produktów. Wymagane kilkuletnie doświadczenie w sektorze i obsługa min. 30tys. ha rocznie. Oferujemy atrakcyjną politykę prowizyjną.

Adres e-mail, na który należy wysłać zgłoszenia:
biuro@satagro.pl

W przypadku osób fizycznych w zgłoszeniach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchwalonych w dyrektywie 95/46/WE”